Prosper Aquitanus

From GATE
Revision as of 11:14, 13 April 2020 by J. L. Narvaja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Prosper Aquitanus Chronicon
Prosper Aquitanus: Chronicon integrum (PL 51), Paris 1861, 535-608

Prosper Aquitanus Contra Collatorem
Prosper Aquitanus: De gratia et libero arbitrio. Liber contra Collatorem (PL 51), Paris 1861, 213-276.

Prosper Aquitanus Epistola ad Augustinum
Prosper Aquitanus: Epistola ad Augustinum (PL 51), Paris 1861, 67-74.

Prosper Aquitanus Responsiones ad capitula Gallorum
Prosper Aquitanus: Responsiones ad capitula Gallorum (PL 51), Paris 1861, 155-174.