Sixtus IV papa

From GATE

xxx

Sixtus iv papa Decreta
Sixtus iv papa: Vita et decreta Sixti papae IV, en Mansi, XXXII, col. 1371-1382.