Page:Prodromus coptus sive aegyptiacus (1636).djvu/114

From GATE
There was a problem when proofreading this page


Isaak Kusius seu
Aethiops
Paulus Sacerdos
Simon Sacerdos
Adam Sacerdos
Zugen mesrius, vel Aegyptius
Matheus Kusius, seu Aethiops
Annania Coptita
Gabriel Sacerdos
Lucas Sacerdos
Susen Episcopus
Iacob Sacerdos